Verlofaanvraag

Ieder kind wordt leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin het vijf jaar wordt.
Verlof dient tijdig via Parro aangevraagd te worden. 

Voor het aanvragen van vakantieverlof heeft u een ander formulier nodig. Deze kunt u opvragen bij de administratie van de school, k.vincenten@skoposschijndel.nl. 

Kortdurende afwezigheid (bijv. voor een bezoek aan huisarts, tandarts) kan ook via Parro doorgegeven worden.
Wij verzoeken u deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.
Beoordeling van verlofaanvragen gebeurt aan de hand van de verlofregeling zoals die is opgenomen in de "leerplichtwet". De directeur zal ongeoorloofd schoolverzuim melden aan de leerplichtambtenaar.