Verlofaanvraag

Ieder kind wordt leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin het vijf jaar wordt.
Verlof dient tijdig schriftelijk, door middel van een verlofformulier, te worden aangevraagd bij de directeur. Het formulier verlofaanvraag kunt u hier downloaden, of opvragen bij de leerkracht van uw kind(eren).

Voor het aanvragen van vakantieverlof heeft u een ander formulier nodig. Deze kunt u opvragen bij de directeur. 
Bij kortdurende afwezigheid (bijv. voor een bezoek aan huisarts, tandarts) volstaat een briefje aan de leerkracht. Wij verzoeken u deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.
Beoordeling van verlofaanvragen gebeurt aan de hand van de verlofregeling zoals die is opgenomen in de "leerplichtwet". De directeur zal ongeoorloofd schoolverzuim melden aan de leerplichtambtenaar.